Prawo spółek, fuzje, przejęcia

 • kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników) i sporządzanie projektów uchwał organów spółek
 • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów

Prawo zamówień publicznych

 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych
 • analiza prawna prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Prawo medyczne i farmaceutyczne

 • pomoc prawną w tworzeniu (także w postępowaniu związanym z rejestracją podmiotów leczniczych), przekształcaniu, restrukturyzacji, łączeniu oraz likwidacji podmiotów leczniczych
 • bieżącą obsługę prawną podmiotów leczniczych sporządzanie umów pracowniczych i cywilnoprawnych (kontraktów)
 • kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych
 • pomoc prawną w sprawach odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej, naruszeń praw pacjenta
 • zastępstwo procesowe podmiotów leczniczych
 • doradztwo prawne oraz reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej
 • konsultacja prawna oraz reprezentowanie osób wykonujących zawody medyczne przed komisja odpowiedzialności zawodowej

Prawo bankowe

 • bieżąca kompleksowa obsługa prawna banków
 • doradztwo prawne oraz reprezentacja w procesie windykacji i restrukturyzacji wierzytelności bankowych
 • prawna ocena wniosków kredytowych
 • konsultacja prawna i reprezentacja w sporach, dotyczących przestrzegania przez banki praw konsumentów

Sprawy związane z obywatelstwem polskim oraz pobytem cudzoziemców w RP

 • doradzamy przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • doradzamy w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa i prowadzimy postępowania w sprawach uzyskania, przywrócenia lub poświadczenia polskiego obywatelstwa
 • załatwiamy formalności związane z umiejscawianiem zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskim porządku prawnym
 • załatwiamy wszystkie formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce oraz zakładaniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców

Prawo cywilne

 • roszczenia o odszkodowania, zadośćuczynienia
 • spory z ubezpieczycielami, bankami, instytucjami finansowymi
 • błędy w sztuce lekarskiej
 • spory wynikające z umów
 • sprawy gospodarcze
 • prawo rzeczowe
 • sprawy spadkowe
 • sprawy rodzinne
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy konsumenckie

Prawo administracyjne

 • obywatelstwo polskie
 • działalność lecznicza
 • prawo budowlane
 • ochrona środowiska

Doradztwo sukcesyjne

Oferta specjalna dla firm rodzinnych, obejmująca planowanie sukcesji firmy przez następne pokolenie. Nasza oferta to doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, handlowego i podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm rodzinnych w biznesie, połączone z doborem docelowej formy prawnej prowadzenia działalności (w tym grupy spółek) pod kątem uwarunkowań gospodarczych, celowości odseparowania majątku prywatnego od biznesu oraz wysokości zobowiązań podatkowych.

Prawo ochrony środowiska

Oferta w tym zakresie to odpowiedź na potrzebę rynku w kwestii wyspecjalizowanej i praktycznej wiedzy prawnej z obszaru ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami. Oferujemy pomoc w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, w tym odwołania od decyzji, pisanie sprawozdań i prowadzenie ewidencji.